Foto: Alex & Martin/Ikon

Kulturarvet och höga naturvärden i kyrkans skogar

Ett delmål handlar om insatser för att skydda och trygga världens kultur- och naturvärden, något som Svenska kyrkan bidrar till när kyrkor och skogar med höga skyddsvärden förvaltas.

Landets kyrkor – ungefär 3400 till antalet - är fyllda av historia. Samtidigt är det ett kulturarv som i allra högsta grad är levande. I kyrkorummen firas gudstjänster och viktiga händelser i människors liv delas. 

Svenska kyrkan arbetar inom sin skogsförvaltning med olika insatser för att skydda natur- och kulturminnesvärden. Det sker genom certifieringar, frivilliga avsättningar av skogsmark och olika samverkansinitiativ. Samtliga stift är certifierande enligt Forest Stewardship Council (FSC) och Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)