Foto: Thapelo Lekgowa/Swedwatch

Investeringar och inköp mot fattigdom

Svenska kyrkans nationella nivå har en tydlig ambition att investera sitt kapital på ett långsiktigt och hållbart sätt. Tillsammans med fondförvaltare har vi varit med och format olika fonder för att de ska bidra till en mer hållbar och jämlik värld.

tydliga krav ställs vid upphandling

När vi handlar upp varor och tjänster ställs tydliga krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och att företagen ska motverka korruption. Både som inköpare och som investerare har vi stor möjlighet att påverka såväl enskilda företag som branscher i en hållbar riktning. Företagen Svenska kyrkan investerar i och handlar med har ofta leverantörskedjor som sträcker sig in i låglöneländer. Vi vet av erfarenhet att företag som köper från fabriker och odlingar i fattigare länder kan göra stor skillnad genom att kombinera hållbarhetskrav och samverkan med sina leverantörer. 

Två Hoatzinfåglar i Tambopata Biodiversity Reserve in Peru, där Altheias klimatfond bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Foto: Christian del Valle/Ecosphere Capital Partners LLP

En fråga som vi bidragit till att lyfta - i dialoger med enskilda bolag, genom vårt medlemskap i den granskande organisationen Swedwatch och inom initiativ som FN:s investerarsamarbete PRI - är frågan om levnadslöner. Minimilönerna i många länder ligger ofta på nivåer som gör att anställda stannar kvar i fattigdom och inte har möjlighet att förbättra sina liv. Detta illustreras tydligt i Swedwatchs rapport 44 barn som beskriver situationen för textilarbetarna och deras barn i Bangladesh.

Alla Svenska kyrkans ramavtalsleverantörer hade 2016 accepterat Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer. Alla fondinnehav genomgår så kallad screening för att säkerställa att de inte bryter mot internationella normer för mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och mot korruption. Om vi upptäcker problem, och företagen inte förbättrar sitt arbete, slutar vi att investera och köpa från dem. Under årens lopp har vi dock märkt att våra dialoger ofta ger goda resultat.

investerar med framtiden i fokus

2013 var Svenska kyrkan en av de första investerarna i Sveriges första mikrofinansfond för institutionella investerare, som lanserades av SEB. Vi är också investerade i en fond (Althelia) som skyddar skog samtidigt som alternativa inkomster till att hugga ner skogen skapas genom satsningar på jordbruk med hållbara metoder. 2016 hade Svenska kyrkans andel i Althelia-fonden lett till att 140 lokala arbetstillfällen skapades. Samtidigt skyddades 4300 hektar skog till följd av investeringen, vilket ledde till att utsläpp på drygt två miljoner ton koldioxid uteblev. 

Se en film med ett exempel på en insats som ingår i Althelia-fonden, från en kakako-odling i Peru (på engelska).

FAKTA OM SVENSKA KYRKANS PLACERINGAR

Genom att göra aktiva val vid investeringar kan företag och finansbransch påverkas i en hållbar riktning. Vid årsskiftet 2016/17 förvaltade Svenska kyrkans nationella nivå ett kapital på drygt 7,4 miljarder kronor. Avkastningen kan användas för att bekosta långsiktiga åtaganden och prioriterade områden inom stift och församlingar. Fokus ligger på ansvarsfulla företag som bidrar till lösningar på globala utmaningar. Fonder som församlingar, pastorat och stift kan investera i har tagits fram. De kallas Ethosfonderna och lever upp till höga hållbarhetskrav. Läs mer här>>