Meny

Internationellt arbete för jämställdhet

Bristen på jämställdhet är en av de största utmaningarna världen står inför. Den skapar ett oerhört lidande och bidrar globalt sett till fattigdom, låg utbildning och hunger. Svenska kyrkan arbetar för att ledare och medarbetare i kyrkor och kyrkliga organisationer ska behandla män och kvinnor lika och agera kraftfullt mot alla former av förtryck, inklusive sexualiserat och könsbaserat våld. Varje människa ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

genusrättvisa ska genomsyra allt arbete

Svenska kyrkans internationella verksamhet arbetar med jämställdhet och genusrättvisa i regionala program i Indian, Pakistan, Colombia, Haiti och Centralamerika. Men genusrättvisa och jämställdhet är också ett perspektiv som genomsyrar all vår verksamhet. Arbetet har bland annat som mål att stärka kvinnors möjligheter till jämställt deltagande, röst och ledarskap i såväl kyrka som i samhället i stort (delmål 5.5).

Svenska kyrkan verkar även för att minska det könsrelaterade våldet (delmål 5.2 och 5.3). Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR, delmål 5.6) är också en viktig del av det arbetet (läs mer under Mål 3). Tillsammans med andra trosbaserade aktörer är vi en viktig röst i FN när det globala arbetet för jämställdhet och SRHR behandlas. 

Mer information om utgångspunkten i vårt arbete med jämställdhet ochvåra positionspapper finner du här.

LÄS MER OM VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE FÖR MÅL 5:

Utbilda ledare i genusfrågor
Stärka kvinnors ekonomiska ställning
Motverka våld mot kvinnor