Foto: Maria Lundström Pedersen/Ikon

Insatser för olika gruppers rättigheter

Svenska kyrkan bedriver ett aktivt arbete för att nyanlända, utsatta EU-medborgare och urfolk, såsom samer, ska få sina rättigheter tillgodosedda. Detta arbete relaterar vi till de globala delmålen 16.3 (Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa), 16.7 (Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande) och 16.B (Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning).

Insatser för nyanlända

Svenska kyrkans församlingar möter flyktingar som nyligen anlänt till Sverige och som söker uppehållstillstånd/asyl. Under hösten 2015 och åren som följt har majoriteten av våra församlingar arbetat med frågor som berörde nyanlända och förutsättningar för integration.

Församlingarna möter även människor som befinner sig i asylprocessen eller som har fått avslag på sin asylansökan och väntar på utvisning. Vissa av dem har valt att ”gå under jorden” i Sverige. Under de senaste åren har Svenska kyrkan, bland annat genom samverkan med Asylrättscentrum, kunnat bidra till utvidgat juridiskt stöd till människor i asylprocessen.

Insatser för utsatta EU-migranter

I Rumänien stöder Svenska kyrkan insatser för att öka den romska befolkningens tillgång till social trygghet och skolgång. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Den fria rörligheten inom EU ger upphov till nya sociala utmaningar. Människor som lever i social utsatthet befinner sig på nya platser där de formellt sett inte har rätt att ta del av de sociala trygghetssystemen. För Svenska kyrkan är det i detta sammanhang väsentligt att påtala de mänskliga rättigheterna i förhållande till de medborgliga rättigheterna. Kyrkomötet uppmanade 2014 Sveriges kommuner, regering och riksdag, liksom alla nivåer inom Svenska kyrkan, att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.


I storstadsförsamlingarna är insatserna omfattande. Den vanligaste insatsen är att ge stöd i form av mat och kläder till en mindre grupp, men även mer kvalificerat stöd i form av språkträning och handledning förekommer. På mindre orter sker ofta samverkan med andra aktörer inom civilsamhället och i dialog eller samverkan med kommunen. Ett flertal enheter inom Svenska kyrkan har varit med och tagit fram verktyg för hållbara metoder ett värdigt liv för alla - Dignit Omnia

Stöd till romer i Rumänien

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer arbete på plats i Rumänien. I Roman, en stad i den rumänska regionen Moldova, finns ett socialt center som drivs av organisationen Pacea och Franciskanerorden. Centret försöker skapa förändring tillsammans med människorna i området genom att erbjuda utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Det långsiktiga målet är att säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skolgång och hälsovård samt möjlighet att engagera sig politiskt. Stöd ges också till Agentia Impreuna som försöker påverka landets utbildningsdepartement så att den romska historien behandlas i den rumänska skolundervisningen. Tack vare ett tidigare riktat insamlingsarbete har vi fått in medel till att göra skillnad.

Insatser för minoriteter och urfolk

Svenska kyrkan har i olika sammanhang lyft frågan om full respekt för nationella minoriteters och urfolket samernas mänskliga rättigheter, bland annat genom uttalanden, debattartiklar, seminarier och alternativrapporter till Europarådet och FN.

Frågan om ansvarstagande för historiska kränkningar behandlas i samtal om försoning som har förts och förs i första hand med samer, tornedalingar och romer. Detta lyfts bland annat i vitboksprojektet.

Ett av de områden som lyfts fram i vitboken från 2016 om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna är frågan om återlämnande av samiska mänskliga kvarlevor som finns på museer och institutioner i Sverige. Företrädare för Svenska kyrkan har på olika sätt historiskt medverkat i insamlingen av kvarlevor för kraniologisk och rasbiologisk forskning. 2017 bjöd ärkebiskopen och Samiska rådet i Svenska kyrkan in företrädare för Sametinget, kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet och en rad museer och institutioner till ett rundabordssamtal som ledde till återbegravningen av 25 samiska kranier i Lycksele på urfolkens dag den 9 augusti 2019. Processen i Lycksele var viktig för att utforma en modell för dialog och ansvarstagande på lokal nivå där samiska intressenter, församlingar och kommuner ingår.
Läs mer om vitboken