Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Insatser för olika gruppers rättigheter

Mål 16.3 handlar om att främja rättssäkerheten och säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. Svenska kyrkan bedriver ett aktivt arbete för att nyanlända, utsatta EU-medborgare och urfolk, såsom samer, ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Insatser för nyanlända

Svenska kyrkans församlingar möter flyktingar som nyligen anlänt till Sverige och som söker uppehållstillstånd/asyl. Under hösten 2015 och året som sedan följde arbetade åtta av tio församlingar med frågor som berörde nyanlända och förutsättningar för integration.

Församlingarna möter även människor som befinner sig i asylprocessen eller som har fått avslag på sin asylansökan och väntar på utvisning. Vissa av dem har valt att ”gå under jorden” i Sverige. Under de senaste åren har Svenska kyrkan, bland annat genom samverkan med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, kunnat bidra till utvidgat juridiskt stöd till människor i asylprocessen. Rådgivningsbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp. De driver också opinion för en rättssäker asylprocess.

Insatser för utsatta EU-migranter

Den fria rörligheten inom EU ger upphov till nya sociala utmaningar. Människor som lever i social utsatthet befinner sig på nya platser där de formellt sett inte har rätt att ta del av de sociala trygghetssystemen. För Svenska kyrkan är det i detta sammanhang väsentligt att påtala de mänskliga rättigheterna i förhållande till de medborgliga rättigheterna.

I Rumänien stöder Svenska kyrkan insatser för att öka den romska befolkningens tillgång till social trygghet och skolgång. Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

Även om statistik saknas för antalet EU-medborgare som lever i utsatthet inom Sveriges gränser har det inte undgått någon att antalet ökat de senaste åren. Detta fick kyrkomötet att 2014 uppmana Sveriges kommuner, regering och riksdag, liksom alla nivåer inom Svenska kyrkan, att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

Sex av tio församlingar arbetar med och för EU-medborgare som lever i utsatthet. I storstadsförsamlingarna är insatserna omfattande. Den vanligaste insatsen är att ge stöd i form av mat och kläder till en mindre grupp, men även mer kvalificerat stöd i form av språkträning och handledning förekommer. På mindre orter sker ofta samverkan med andra aktörer inom civilsamhället och i dialog eller samverkan med kommunen.

I städerna samverkar Svenska kyrkan med stadsmissionerna. Ett flertal enheter inom Svenska kyrkan ingår i EU-finansierade projekt, som Digniti Omnia och Make Sense, för att skapa hållbara metoder. Läs mer i faktarutan.

Stöd till romer i Rumänien

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer arbete på plats i Rumänien. I Roman, en stad i den rumänska regionen Moldova, finns ett socialt center som drivs av organisationen Pacea och Franciskanerorden. Centret försöker skapa förändring tillsammans med människorna i området genom att erbjuda utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Det långsiktiga målet är att säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skolgång och hälsovård samt möjlighet att engagera sig politiskt. Under 2016 utökades påverkansarbetet genom stöd till Agentia Impreuna som försöker påverka landets utbildningsdepartement så att den romska historien behandlas i den rumänska skolundervisningen. 2016 uppgick det totala stödet till insatser i Rumänien till 1,5 miljoner kronor.

Insatser för minoriteter och urfolk

Delmålen 16.3, 16.7 och 16 b berör rättighetsfrågor och behovet av att säkerställa att ingen diskrimineras. Svenska kyrkan har i olika sammanhang lyft frågan om full respekt för nationella minoriteters och urfolket samernas mänskliga rättigheter, bland annat genom debattartiklar, seminarier och alternativrapporter till Europarådet och FN.

Svenska kyrkan lyfter bland annat barns rätt till gruppens identitet, kultur och språk samt rätten att värna traditionella marker och levnadssätt från storskalig exploatering och annan markanvändning. Frågan om ansvarstagande för historiska kränkningar behandlas i samtal om försoning som har förts och förs i första hand med samer, tornedalingar och romer. Detta lyfts bland annat i vitboksprojektet om Svenska kyrkans egen historiska relationen till samerna och i en forskningsrapport om kyrkan, romer och resande. Rätten att få bevara sin särart, identitet, kultur och andlighet bearbetas också när gudstjänstlivet utvecklas. För vissa av grupperna handlar det också om arbete för att motverka intolerans, rasism och diskriminering. Läs mer om vitboken

Projektet Digniti Omnia

Projektet Digniti Omnia – ett värdigt liv för alla – är ett projekt finansierat genom EU:s fond för de mest utsatta (Fead). Projektet blev beviljat medel från fonden under perioden 2015 – 2020 och drivs gemensamt av Växjö, Karlstad och Umeå pastorat samt Västerås stift. Inom projektet kommer man utveckla verktygslådor om bland annat hälsa, språk och digital kommunikation för att underlätta för utsatta EU-medborgare att bli inkluderade i det svenska samhället. Ladda ner en folder om projektet genom att klicka här!

Make sense är ett liknande projekt och har som mål att genom social inkludering och egenmakt skapa en bättre framtid för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i Norrland. Projektet skapar mötesplatser i olika kommuner där aktiviteter sker tillsammans med civilsamhällets aktörer och genom uppsökande verksamhet. Samhälls- och hälsoorienterad information förmedlas och utbildningsinsatser erbjuds om exempelvis familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet. Svenska kyrkan i Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå ingår i samverkansprojektet.