Foto: John Ryan Mendoza

Insatser för att bekämpa hiv/aids

I länder som Sydafrika, Zimbabwe, Uganda, Swaziland och Tanzania stödjer Svenska kyrkan direkta hälsoinsatser för att behandla och förebygga hiv/aids, tuberkulos och malaria (delmål 3.3). När det gäller hiv/aids försöker vi påverka såväl sekulära som trosbaserade beslutsfattare att förebygga spridning, minska stigmatisering och säkra tillgång till vård och behandling. Kyrkor har en särskilt viktig roll i arbetet mot hiv, eftersom religiösa ledare ofta har stort inflytande över de normer som präglar synen på sexualitet.

Svenska kyrkan stöder bland annat ett internationellt nätverk för religiösa ledare som lever med hiv (INERELA+). Nätverket har tagit fram en metod, SAVE toolkitför att förhindra spridningen av hiv, sexualupplysa och belysa genus, makt och mänskliga rättigheter från ett religiöst perspektiv. Metoden har de sista tre åren uppskattningsvis nått 15 000 människor världen över.

SAVE står för:

Safer practices

Access to treatment

Läs mer om boken genom att klicka på bilden.

Voluntary counseling and testing och

Empowerment

Materialet, som används av flera av Svenska kyrkans samarbetsorganisationer och kyrkor, är ett framgångsrikt alternativ till det annars vanliga men långt ifrån effektiva angreppssättet ABC (Abstain, Be faithful, use a Condome), som i princip innebär att avhållsamhet förordas.

bidrar med kunskap i olika sammanhang

Svenska kyrkan är som enda trosbaserade aktör medlem i en rådgivande grupp till FN:s gemensamma program mot hiv och aids (UNAIDS). 2016 gav Svenska kyrkan även ut antologin Behold, I make all things new, som ger teologiska perspektiv på mänsklig sexualitet utifrån olika kristna, judiska och muslimska tolkningsramar. 

Svenska kyrkans forskningsenhet har även gett ut boken
Vulnerability, Churches, and HIV, med reflektioner kring kyrkans roll i relation till hiv/aids. 

Delmål 3b fokuserar på vikten av att fattigare länder och grupper ges tillgång till mediciner till ett överkomligt pris. Tillsammans med andra investerare har Svenska kyrkan under flera år deltagit i dialoger med läkemedelsbolag på detta tema och uttalat sitt stöd till Access To Medicin Index, en offentlig rankning av läkemedelsbolagens insatser. Läs mer om arbetet med ansvarsfulla investeringar