Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Idéburet offentligt partnerskap

Samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett relativt nytt sätt att teckna avtal mellan en offentlig huvudman och en idéburen organisation. Modellen togs fram år 2010 av intresseorganisationen Forum, där Svenska kyrkan är medlem. Den kan bäst beskrivas som en partnerskapsrelation mellan den idéburna och den offentliga sektorn. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett IOP definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas. Totalt finns ett sextiotal IOP i landet. Svenska kyrkans församlingar och pastorat står för cirka 10 procent av dessa.

Läs exempelvis om initiativet Pelikanen i Göteborgs stift, en verksamhet där unga människor som lever i en miljö där det finns missbruk, våld och/eller psykisk ohälsa kan få stöd och råd. 

IOP vilar på sex principer som har tagits fram inom den nationella Överenskommelsen, som är en samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisationer som arbetar med sociala frågor. Syftet är att stärka idéburna organisationer som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.