En vindkraftsnurra och den infällda texten 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Foto: iStock

Hållbara investeringar och inköp

Svenska kyrkan har skapat ett antal hållbarhetsfonder, Ethosfonderna, som avstår från att investera i bolag som utvinner fossila energikällor för att istället investera i lösningar på klimatfrågorna. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns nästan 8,3 miljarder kronor i fonderna. Vägvalet gjordes redan 2008 i samband med att dåvarande ärkebiskopen, Anders Wejryd, bjöd in religiösa ledare för att diskutera religionernas roll i arbetet för att bromsa klimatförändringarna.

De senaste åren har Svenska kyrkan verkat för att större investerare ska agera i klimatfrågan. Arbetet har skett genom att vi deltagit i debatten, visat på vårt eget goda förvaltningsresultat och genom att vi bidragit till att nya fonder har sjösatts. Vi deltar i The Portfolio Decarbonization Initiative (PDC), som var en stark röst inför FN:s klimatförhandlingar i Paris 2015. Idag samlar initiativet investerare som åtagit sig att ”klimatanpassa” hela eller delar av sitt kapital. Sammanlagt representerar de ett kapital på 800 miljarder dollar.

Parallellt med detta deltog vi, inför och efter klimatsamtalen i Paris, i ett påverkansprojekt med andra investerare där de 60 banker som har störst fossil exponering kontaktades för att se hur de arbetar med klimatfrågorna både när det gäller investeringar och kreditgivning. Dialogerna visade att många banker gjorde bristfälliga riskanalyser. Det var också tydligt att det fanns en enorm, outnyttjad potential när det gällde att investera i lösningarna. Senare års uppföljning visade att bankerna tagit många viktiga steg bara ett år efter det att Parisavtalets klubbats.

Läs mer om arbetet för en hållbar finansbransch på vår hemsida.

Klimatfrågorna är också närvarande när ramavtal sluts för Svenska kyrkan. Leverantörernas klimatarbete undersöks innan slutlig avtalspart väljs ut. Vi premierar de bolag som har tydliga klimatstrategier och som aktivt arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Det kan dels handla om bolag som arbetar för en fossilfri fordonsflotta och planerar leveranserna så att körsträckorna minskar. Det kan också handla om upphandlingar som bidrar till att minska användningen av naturresurser genom att man hyr istället för att köpa egna nya produkter. Ramavtal för el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval finns för hela Svenska kyrkan, vilket kompletterar församlingarnas och stiftens arbete med att minska energianvändningen och fastigheternas klimatpåverkan.