Foto: Magnus Aronson/Ikon

Hållbar livsstil

I församlingarnas liv och arbete finns kopplingen mellan hållbar livsstil och hållbar utveckling ständigt närvarande. Det sker till exempel i gudstjänster och konfirmandundervisning, men också genom att matsvinn undviks och aktiva val görs för energi, resor och andra inköp (delmål 12.3 och 12.8). Under fastetiden före påskfirandet lyfter vi särskilt frågor om livsstil och hållbar konsumtion i relation till fattigdom och svält. Fastan är i kristen tradition att avstå från något för att öva sig i solidaritet med andra.

I klimatarbetet talar Svenska kyrkan om Klimaträttvisa eftersom de som har bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför måste den mer välbeställda delen av världen ta ett större ansvar. I Sverige ligger vi långt framme på flera miljöområden men i en internationell jämförelse ligger våra klimatpåverkande konsumtionsutsläpp i topp. Varje person i Sverige släpper ut ungefär 11 ton koldioxid om året på grund av sin konsumtion. För att ligga i linje med tvågradersmålet, som världens länder enades om när klimatavtalet skrevs under i Paris 2015, behöver vi komma ner till 1 till 2 ton per person istället.

I arbetet för att påverka klimatpolitiken har Svenska kyrkan vid flera tillfällen lyft behovet av en strategi för att minska konsumtionsutsläppen. Tillsammans med andra kyrkor och trosbaserade organisationer har vi även lyft behovet av att slopa subventionerna till fossila bränslen globalt. Direkta och indirekta subventioner till fossil energi överskrider idag den totala globala hälsobudgeten. Skulle de slopas uppskattas utsläppen kunna minska med 20 procent. Under COP23 i Bonn, Tyskland, i november 2017 gick flera religiösa aktörer samman för att lyfta behovet av hållbara livsstilar och Svenska kyrkan står som medlem i Lutherska världsförbundet bakom denna uppmaning.