Investeringar för hållbara städer

Svenska kyrkan, Skandia, SEB och Handelsbanken har i ett unikt samarbete utformat en obligation som finansierar investeringar som är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Svenska kyrkan investerar 100 mnkr i obligationen.

Investerarna har samlats av Sida i nätverket Swedish Investors for Sustainable Development.

– Att kapitalägare samverkar på det här sättet för att finansiera hållbar tillväxt och utveckling i världen är banbrytande och inspirerar till fler innovativa lösningar, säger Gunnela Hahn på Svenska kyrkans finansenhet, som initierade arbetsgruppen för Hållbara städer, mål 11.

De fyra svenska kapitalägarna investerar nu 2,5 miljarder kronor i en hållbarhetsobligation som utformats i samverkan med Världsbanken. Obligationen finansierar olika projekt riktade mot bland annat hållbara städer, rent vatten och förnybar energi. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål  kommer investeringarna särskilt att främja mål 11, Hållbara städer.

Svenska kyrkan investerar 100 mnkr i obligationen. Den kommer att finnas, i likhet med flera andra gröna obligationer, i den interna likviditetsförvaltningen.

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer som tillsammans står för huvuddelen av världens energikonsumtion och växthusgasutsläpp. Obligationen kommer att bidra till att finansiera Världsbankens olika investeringar i främst Asien, Sydamerika och Afrika som effektiviserar städers infrastruktur och energianvändning för en mer hållbar framtid.