Foto: Paul Jeffrey/ACT/Ikon

Åtaganden om bistånd och mobilisering av annat kapital

Delmål 17.2 bekräftar många utvecklade länders tidigare åtagande om att ge 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i offentligt utveck­lingsbistånd till utvecklingsländer, varav 0,15–0,20 procent av BNI ska gå till de minst utvecklade länderna. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra organisationer för att upprätthålla en hög biståndsvilja i Sverige och inom EU och för att det svenska biståndsmålet på 1 procent av BNI ska behållas.

Svenska kyrkan deltar i diskussioner om hur detta bäst kan ske, genom olika samarbetsinitiativ för investerare och genom att delta i diskussionen om hur och när biståndsmedel bör användas till att stimulera privata investeringar.

Genom det europeiska Concord-nätverket granskar vi finansieringen av hållbar utveckling och hur resurserna för fattigdomsbekämpning används.

Concord-nätverket granskar även EU-ländernas bistånd varje år.

arbete för att mobilisera finansiella resurser

Delmål 17.3 handlar om att mobilisera fi­nansiella resurser till utvecklings­länderna utöver det officiella biståndet. Svenska kyrkan deltar i diskussioner om hur detta bäst kan ske, genom olika samarbetsinitiativ för investerare. Genom Institutional Investors Group on Climate Change har vi tillsammans med andra investerare lyft behovet av långsiktiga politiska spelregler för att se till att privat kapital i större utsträckning ska investeras i klimatvänlig riktning. Vi bidrar även själva genom att investera i flera företag som bidrar till innovation och tekniköverföring till mindre utvecklade länder och regioner (mål 17.7).

viktigt med politik för global utveckling (PGU)

Svenska kyrkans arbete med Fairtrade (se mål 8 ) är ett konkret bidrag till delmål 17.10 som handlar om ett rättvist handelssystem. Delmål 17.14 handlar om behovet av en mer samstämmig politik för en hållbar utveckling. Svenska kyrkan har under lång tid verkat för att politik för global utveckling (PGU) ska få större genomslag i praktiken. Vi välkomnar regeringens proposition om ett riksdagsbundet mål för hållbar utveckling, med löfte om att Agenda 2030 ska genomsyra all politik.