Gravstenskontroll pågår

I november påbörjades säkerhetskontroll av gravstenarna på Adolf Fredriks kyrkogård.

Under november kommer Adolf Fredriks församling inleda en säkerhetskontroll av alla gravvårdar på kyrkogården. Detta innebär att de gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att läggas ned. Det finns en möjlighet att dessa gravstenar blir liggande under en tid tills gravrättsinnehavaren ombesörjer återmonteringen av gravstenen.

Församlingen har ett ansvar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1985:15 gäller för gravanordningar på en begravningsplats. Församlingen ska kontrollera att gravanordningarna är säkert monterade även om det är gravrättsinnehavarna äger och ansvarar för gravanordningarna. De gravstenar som vid kontroll visat sig vara osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren.

Om stenen bedöms som akut farlig, kan den enligt 7 kap. 31 § begravningslagen säkerhetsstöttas eller läggas ned. Om stenen läggs ned ska det göras försiktigt med texten uppåt inom gravplatsen. Gravanordningar är gravrättsinnehavarnas egendom och de har full beslutanderätt över dessa och därmed också fullt ansvar för dem.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta Adolf Fredriks församling 08-508 88 624.