Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Ådalsbygden Besöksadress: Sunnanåker 103, 87392 Bollstabruk Postadress: Sunnanåker 103, 87392 Bollstabruk Telefon:+46(612)718030 E-post till Svenska kyrkan Ådalsbygden

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bjärtrå kyrka

Bjärtrå kyrka invigdes den 5 september 1847 av kontraktsprosten, kyrkoherden Jonas Nordberg från Nordingrå.

I början av 1800-talet vållade den snabba befolkningsutvecklingen stora bekymmer för Bjärtrå kyrka. Bjärtrås dåvarande kyrka i Nässom började helt enkelt bli för liten för församlingen. Den 5 oktober år 1808 höll biskopen, doktor Carl Gustaf Nordin, en ekonomisk visitation i Bjärtrå församling och påminde då om den tidigare överenskommelsen från 1806 att det skulle byggas en ny kyrka i Bjärtrå. Bjärtrås talmän ville dock hellre behålla sin gamla kyrka och bygga ut denna, med ett valv till vänster och ett kyrktorn.

Klicka här för att läsa mer om Bjärtrå Gamla kyrka!

Nästa gång kyrkobygget kom på tal var på en sockenstämma på midsommardagen 1816. Under stämman konstaterades det att kyrkobygget fortfarande var ett önskemål men att det saknades pengar, krig och missväxt hade påverkat församlingens ekonomi negativt. Under mötet bestämdes därför att en betalning på 8 skilling per seland skulle betalas in till en fond under 3 år av församlingsborna så att församlingen i framtiden skulle kunna bygga om den gamla kyrkan eller bygga en ny kyrka. Vidare beslöt man anlita byggmästaren Simon Geting för att säga sin mening om en ev. plats för en framtida kyrkobyggnation med tillhörande begravningsplats eller om en ombyggnation av den gamla kyrkan skulle vara ett bättre alternativ.

Kyrkplatsen skulle enligt sockenstämmans allmänna åsikt vara:
"det mitt i socknen upphöjda ställe som ligger bredvid Landsvägen på västra sidan uppå Inholm prestebords ägor vid Wester Strinne bys rå, der efter allt utseende är att förmoda fast och rymlig grund."

I skrivelse den 15 juli 1817 ger byggmästare Geting sitt förord för en nybyggnad i Inholm. Geting anser att kyrkplatsen i Nässom är för liten och för utsatt för brand p.g.a. den täta bebyggelsen i närheten. Den gamla kyrkan skulle även både behöva breddas och förlängas och då är det bättre att bygga nytt. Först 15 år efter Getings förord togs frågan upp på nytt i ett protokoll från den 16 december 1832:

"§1 S.D. efter en stund överläggning blev med allmänt bifall beslutit, att Nya kyrkan skulle till storlek och utseende bliva lika med Gudmundrå kyrka.
§2 Kyrkobyggmästaren Herr Lars David Geting skulle anmodas upprätta Förslag och Ritning till den blivande kyrkan."

Arbetet med byggandet av Bjärtrå kyrka påbörjades hösten 1840 efter att Kungl. Majt. i nåd bifallit och gillat kyrkobyggnaden. Kyrkoplatsen röjdes från skog och släggor och andra verktyg lånades från Gålsjö bruk. Kyrkorådet ansökte om friskrivelse för traktens 12 båtmän från Kungl. Matj:s tjänst så att de kunde hjälpa till i arbetet med kyrkan. 15 man om dagen sammankallades för röjningsarbete och rothuggning. Uteblev man från sitt dagsverke fick man böter. Efter röjningen vidtogs stensprängning och grundgrävning i augusti år 1841. 

Byggmästare för Bjärtrå kyrka var L. D. Geting från Söbbersta, Bothe socken. Kyrkobygget gjordes efter ritningar av anlitade arkitekten S. Enander. På ritningarna hade dock kyrktornet blivit felplacerat (var placerat på östra delen av kyrkobyggnaden), detta åtgärdades genom att man frångick ritningen och placerade tornet på den västra delen och istället sakristian på den östra delen. Både torpare, inhysefolk och före detta bönder deltog i arbetet.

För byggarbetet saknades lämplig skog inom socknen. Sockenstämman anhöll därför den 2 januari 1842 om att få hugga bjälkskog på Kronans allmänning i närheten av Boteås skatteskogar, vid Grytmurhöjden. 142 bjälkar, med mått 12 tum i fyrkant och med en längd av 12-23 alnar skulle krävas till arbetet och dessa fick församlingen hugga på Kronans allmänning försommaren 1842. Alla hushåll i området levererade takspån till kyrkan, baserat på hur mycket skatt man betalade.

Den 15 oktober 1842 tillsattes Nils Gerdin som kyrkosnickare och det bestämdes även vid denna tidpunkt att sju lass av sten skulle levereras från varje seland i bygden, då sten saknades till kyrkobygget. Sten från den gamla kyrkan i Nässom skulle också användas till bygget. I mars år 1844 påbörjades rivningen (och stenåtervinningen) av den gamla kyrkan i Nässom. (Nässoms kyrkoruin frilades senare under åren 1931-1930 och konserverades genom Bjärtrå Hembygdsförening.)

Den lilla kyrkklockan från den gamla kyrkan flyttades till en provisorisk gudstjänstlokal (i en bod) vid den nya kyrkplatsen, tillsammans med en del av den gamla kyrkans inventatier, under byggprocessen. Den stora kyrkklockan fick hänga kvar i klockstapeln i Nässom tills den nya kyrkan var färdigbyggd.

Sommaren 1845 kom inskriptionen ovanför kyrkdörren på tal. Den skulle tillverkas av antingen sten eller tackjärn efter diskussion med biskop Franzén. Kyrkosnickare Gerdin åtar sig samma år att snickra den nya predikstolen, vilken skulle likna predikstolen i Gudmundrå kyrka. Förgyllningsarbetena och målningen i kyrkan skedde under våren 1846 och utfördes av målarmästare Olof Hofrén från Söderhamn som också målade altartavlan under åren 1846 - 1848. Den 16 november 1845 invigdes begravningsplatsen vid nya kyrkan.

Bjärtrå kyrka invigdes den 5 september 1847 av vice kontraktprosten Jonas Nordberg. Sångare från Torsåker, Ytterlännäs och Boteå medverkade vid invigningen. Som gäster, förutom de medverkande prästerna, inbjöds även kyrkobyggmästare Geting med fru och målarmästare Hofrén med sin gesäll. Vid invigningen mottogs många gåvor. Klicka här för att se en lista över gåvor!

 

Viktiga renoveringar i Bjärtrå kyrka

  • År 1907 togs väggen bort mellan kyrkorummet och den forna sakristian (sakristian var då där altaret är nu). Två utbyggnader byggdes på kyrkans norra sida, den ena blev ny sakristia och den andra värmecentral (nytt värmesystem installerades vid denna tidpunkt). Kyrkan fick även ett nytt yttertak av järnplåt, nytt golv, tornur och ny orgel med 16 stämmor. Brotrappor av sten byggdes. Nya inventarier: Ljuskronor, lampetter och en altarprydnad bl.a. Allt till en kostnad av 25.000 kr. Kyrkan återinvigdes den 1 december 1907.
  • År 1926 installerades ett nytt värmesystem och kyrkans innerväggar och tak rengjordes grundligt.
  • Åren 1944-45 restaurerades kyrkan genomgripande från grunden till tornrummet. Restaureringen genomfördes av arbetslösa församlingsbor och innefattade både kyrka, gravkapell, bisättningsrum, gamla kyrkogården och terrassmur. 3622 dagsverk skapade restaureringsarbetet. Arbetet utfördes i arbetslöshetnämdes regi då församlingen fått avslag år 1942 på sin ansökan om statsbidrag för arbetet. Kyrkan återinvigdes av Biskop Torsten Bohlin den 15 april 1945. Vid återinvigningen skänkes gåvor till kyrkan. Klicka här för att se ett urval av dessa!
  • År 1990-1991 utfördes omfattande puts och målningsarbeten av kyrkans ytterfasader och en allmän upprustning av kyrkans interiörer och installationer. Valven och väggarna i långhus och kor rengjordes och ommålades med limfärg. Taket under läktaren samt kyrkbänkarna ommålades med linoljefärg. En ombyggnad av utrymmena under läktaren genomfördes för att skapa ett bättre kapprum samt toaletter.  Framme i koret togs båda kyrkvärdsbänkarna bort samtidigt som de främsta bänkraderna avlägsnades för att skapa mer utrymme. Nummertavlorna flyttades och monterades på de främre bänkfronterna. Plåttaket på tornspiran reparerades. Kyrkan återinvigdes av biskop Karl-Johan Tyrberg på Alla Helgons dag år 1991.
  • Trots noggranna förundersökningar uppdagades inte de kraftiga rötskadorna som fanns i takrotet och i övrig takkonstruktion förrän i restaureringens 1990-1991s slutskede, detta innebar att hela torntaket fick avtäckas och delar av timret bytas ut allt eftersom ny kopparplåt lades.
Bilder från Bjärtrå kyrka
Bilder från Bjärtrå församling

kyrkklockorna

Mariaklockan
Mariaklockan

Bjärtrå kyrka har två kyrkklockor i tornet. En liten och en stor. Den större kyrkklockan hör till kyrkans äldsta inventarium och är från år 1506. Klockan är troligen den äldsta i stiftet och har en latinsk inskrift som i översättning lyder:

"I Herrens år 1506 fullbordades detta arbetet till vår heliga jungfru Marias ära"

Den lilla klockan i tornet är från år 1750.

orgel i bjärtrå kyrka

Först år 1869 (22 år efter invigningen av kyrkan) beslöts det på de allmänna kyrkostämmorna i maj och oktober att Bjärtrå kyrka skulle få en orgel. Detta orgelverk innehöll 11 stämmor och kostade 3800 Riksdaler.

Orgelverket levererades av orgelbyggaren och direktören J. G. Ek från Torp.

Församlingen fattade detta beslut efter stor tvekan. Man oroade sig inte bara över den stora engångskostnaden utan även över förpliktelsen att avlöna en organist.

Orgelverket kom likväl till stånd år 1870 och härmed kan Bjärtrå kyrka anses vara i färdigt skick.

Bjärtråkören

Konserten final var magisk. Vilken show! Bjärtrå kyrka gungade i takt till musiken och ingen kunde sitta still.
Bild: Frida Helgesson

Bjärtråkören är hemmahörande i Bjärtrå församling och bildades redan 1930. Kören leds idag av Lena Bagge Lindström. Här kan du läsa mer om kören!