Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
demokratiskt utrymme

Så arbetar vi med demokrati

Act Svenska kyrkan arbetar för ett starkare civilsamhälle och stödjer människor som står upp för demokratin. Vi arbetar också för att företag ska ta större ansvar och för att utveckla biståndet så att det blir mer effektivt.

I Sverige tar vi det för givet att vi kan organisera oss och kritiskt granska makthavare och det samhälle vi lever i. Men i många länder utsätts människor för hot och förtryck om de säger vad de tycker, eller för att de vill förändra sådant som inte fungerar i samhället. Att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter kan vara förenat med livsfara.

DEMOKRATISKT UTRYMME - KUNNA GÖRA SIN RÖST HÖRD

Kyrkor, organisationer och aktörer som finns nära kyrkor, räknas idag som en del av det civila samhället.

Act Svenska kyrkan stödjer lokala krafter och människor som behöver ta risker för att arbeta för demokratin. Alla människor ska kunna organisera sig och göra sin röst hörd. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och partners verkar vi för demokratiska samhällen och möjliggörande miljö, det vill säga att människor ska få förutsättningar och möjlighet att påverka sina liv. Demokratiskt utrymme innebär att människor ska kunna leva, verka och uttrycka sig utan att riskera hot eller förföljelse.

ett starkt civilsamhälle

Ett starkt civilsamhälle leder till att frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, ekonomisk rättvisa och demokratiskt deltagande hamnar högt upp på den politiska dagordningen. De senaste 20 åren har det tillkommit allt fler aktörer inom det civila samhället. Vid sidan av staten och den privata sektorn har de fått en allt större betydelse. Kyrkor, organisationer och aktörer som finns nära kyrkor, räknas idag som en del av det civila samhället. De är utvecklingsaktörer. 

Act Svenska kyrkan stödjer människor, kyrkor och organisationer så att de:

  • kan diskutera problem och möjligheter
  • tillsammans får vara med och fatta beslut i frågor som påverkar deras tillvaro och framtid
  • kan arbeta för demokrati
  • kan organisera sig, särskilt flickor och kvinnor
  • kan  ställa någon till svars ifall människor kränks och förtrycks. 

Långsiktigt bistånd

På många håll i  världen fortsätter den positiva utvecklingen inom många viktiga sociala områden, som mödra- och barnhälsa, utbildning för barn och ungdomar och minskning av tropiska sjukdomar. Samtidigt är 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd vilket innebär att en större del av biståndet måste användas för humanitära insatser. Det innebär också att länder i Europa och Nordamerika fokuserar mer och mer på migrations- och säkerhetspolitiska insatser, med risk för urholkning av det långsiktiga biståndet för fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling. 

Företag viktiga aktörer för global hållbarhet

Idag är många företag större än enskilda nationalstater och kan ha hela världen som spelplan för handel och investeringar. Det gör det svårt för stater och regeringar att reglera och beskatta. Företag kan snabbt flytta till länder och marknader där villkoren är mer gynnsamma.

Samtidigt är det allt fler företag som profilerar sig inom ansvarsfullt företagande. Det gör de delvis som ett svar på den ökande opinionen, men också tack vare globala och nationella civilsamhälles- och konsumentorganisationer som vuxit sig allt starkare. Företagen är viktiga aktörer i det globala hållbarhetsarbetet och därför är det nödvändigt att vi samarbetar.