Kvinnor gräver i jorden
Foto: Erik Lindén /Ikon
Hållbar försörjning

Så arbetar vi med jordbruksutveckling

De flesta människor som går hungriga idag lever på landsbygden. De sliter hårt men har ändå svårt att klara sig. Klimatförändringarna riskerar att göra dem hungrigare. Men med ny kunskap, torktåliga grödor och bättre jordbruksmetoder ökar skördarna.

Tre fjärdedelar av världens fattiga lever idag på landsbygden, oftast försöker de klara sig på jordbruket. Några anledningar till att de går hungriga är

  • outvecklade jordbruk där många bönder saknar kunskaper och redskap
  • brist på bra vägar och marknader där de kan sälja sina varor
  • orättvisa handelsregler där jordbruksprodukter ger dåligt betalt
  • klimatförändringar som ökad torka och extremt väder som gör det svårare att odla.

Klimatförändringarna gör det svårare att odla mat

Torkan som drabbade många länder i Afrika 2016, i spåren av väderfenomenet El Niño, har lett till utbredd hungersnöd. Det är ett tydligt exempel på kopplingen mellan klimatförändringarna och hungern.  

Vi vill ge människor makt över sin egen situation

Människor som lever i extrem fattigdom har inte råd att köpa eller odla tillräcklig och näringsriktig mat. Undernäring leder i sin tur till att många blir sjuka och får nedsatt arbetsförmåga. På så sätt leder fattigdom till hunger – och hunger låser fast människor i fattigdom.

Kärnan är att ge människor kunskap och självförtroende att ta makt över sin egen situation.

Kärnan i Act Svenska kyrkans arbete med att människor ska kunna försörja sig är att de ska få kunskaper och självförtroende att ta makt över sin egen situation.  

Med rätt stöd kan bönderna klara klimatförändringarna

Det är inte hopplöst. När bönderna får ny kunskap och börjar använda terrasser, komposter och torktåliga grödor kan de stå emot klimatförändringarna och öka skördarna.  

Act Svenska kyrkan arbetar för att småbönderna ska få 

Hållbart jordbruk är miljövänligt 

Hållbara jordbruksmetoder som att odla i terrasser och gödsla med kompost ökar mullhalten i jorden. Eftersom mullrik jord binder kol bidrar det till att minska koldioxidutsläppen från jordbruket.  Hållbart jordbruk motverkar klimatförändringarna. 

Social trygghet och ansvarsfulla företag och stater behövs också

Om hungern ska minska måste sociala trygghetssystem byggas ut. Och företag och stater måste respektera mänskliga rättigheter och ta ansvar till exempel vid utvinning av naturresurser. Vi arbetar för att  påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN.

2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda 2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländerna för att bekämpa fattigdomen och klimatanpassa småjordbruket för att antalet undernärda i världen ska minska.