Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Fem rättigheter för världens barn

Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela världen för att stärka barns rätt till trygghet, god hälsa och makt över sitt eget liv.

I kristen tro har barnet en särställning. Därför gör vi i all vår verksamhet en barnkonsekvensanalys innan vi fattar beslut. Det innebär att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas.
 

Alla barn har rätt till sin barndom, de har rätt till trygghet och till att själva ha inflytande över sitt eget liv. För många barn, särskilt flickor, ser verkligheten annorlunda ut. Act Svenska kyrkan arbetar med barn som direkt eller indirekt målgrupp i alla våra insatser runt om i världen. 

I arbetet fokuserar vi särskilt på fem avgörande rättigheter:

Trygghet & försörjning

Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De är ofta ansvariga för att ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete vilket ytterligare begränsar deras möjligheter att utbilda sig eller arbeta utanför hemmet. Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet. Vi ser att när kvinnors egenmakt och försörjningsmöjligheter ökar ger det också positiva effekter för barnen.

Hälsa & sjukvård

Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på grund av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I många delar av världen får flickor inte tillgång till sexualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Mens är ofta tabubelagt och skamligt. Genom bland annat uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler flickor ges den hälsokunskap och vård de har rätt till. 

Utbildning

Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv. Att få gå i skolan innebär också en möjlighet till lek och att få vara barn istället för arbete i eller utanför hemmet.

Mat & vatten

Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men stora grupper får inte del av framstegen och fortfarande är var åttonde människa undernärd. Oftast är denna människa en flicka eller kvinna.  Kvinnor är ofta de som arbetar på åkrar, sår, skördar, hämtar ved och vatten och lagar all mat. Ändå får de mindre tillgång till maten. I vissa kulturer är det tradition att mammor och döttrar äter sist efter det att män och söner har ätit. Vi arbetar för allas rätt till mat.

Rätten till sin kropp

Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flickor inte kan eller får gå i skolan. Att tvingas föda barn mot sin vilja och i mycket unga år är dessutom traumatiskt och kan drabba omsorgen om barnet som föds. Vi arbetar för flickors och kvinnor rätt att själva bestämma över sina kroppar. När kvinnor själva får bestämma om, när och med vem de vill ha barn och när par familjeplanerar tillsammans ökar omsorgen om barnen och förutsättningar för en trygg uppväxt.

Vi värnar om barns rättigheter i hela världen

Detta är bara ett urval av alla projekt som vi arbetar med för en bättre värld. Vi har cirka 300 projekt inom våra fem teman: tro och lärande, hållbar försörjning, mänskliga rättigheter, rätten till hälsa samt katastrofarbete. Läs om våra projekt och teman som går att stödja.