Frågor och svar kring gravrätt

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna om gravrätt.

FRÅGOR OCH SVAR KRING GRAVRÄTT

Gravrättens rättigheter och skyldigheter regleras i Begravningslagens 7 kap. Vi redovisar här de tio vanligast frågorna som uppkommer vid samtal om gravrätten. Ytterligare information kan Du få från oss på kyrkogårdsförvaltningen.
 
 
 
 Vad innebär det att bli gravrättsinnehavare?

Den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare får utöva gravrätten, vilket innebär:
-bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
-bestämma eventuell gravstens eller annan gravanordnings utseende inom ramen för vad kyrkogårdsförvaltningen bestämmer
-bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordning i övrigt
-överlåta eller återlämna gravplatsen


Har jag några skyldigheter som gravrättsinnehavare?

Ja, man har också skyldigheter som:
-att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
-att anmäla ny adress eller andra förändringar som skall föras in i gravboken


Vad är en gravbok?

Gravboken är ett register som bl a används för att hålla ordning på belagda platser på gravplatsen samt vem som är gravrättsinnehavare.


Vem kan bli gravrättsinnehavare?

Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till överlåtaren eller den gravsatte har möjlighet att bli gravrättsinnehavare. Om det finns fler gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som skall göras.


Hur länge varar en gravrätt?

Gravrätten upplåts på 25 år. När denna tid gått ut finns oftast möjlighet till förnyelse i ytterligare 15 år. Samfällda kyrkofullmäktige beslutar om vilken tid som får upplåtas. 


Kan man återlämna en gravrätt?

Ja, ingen skall vara gravrättsinnehavare mot sin vilja. Gravrätten kan återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen genom anmälan. Överenskommelse träffas då med kyrkogårdsförvaltningen om hur eventuell gravsten eller annan gravanordning skall hanteras. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättningen.


Vad är ett gravbrev?

Gravbrev är ett bevis på att man erhållit gravrätten. Gravbrevet innehåller bl a  uppgifter om tidigare gravsatta, upplåtelsetid och villkor för upplåtelsen mm.


Vad händer om gravrättsinnehavaren avlider?

Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet meddela kyrkogårdsförvaltningen senast sex månader efter dödsfallet vem eller vilka man utsett till ny/nya gravrättsinnehavare.


Kan man vara gravrättsinnehavare även om man flyttar?

Ja, man behöver inte bo på orten för att vara gravrättsinnehavare. Flyttar man eller byter adress är man skyldig att meddela detta till kyrkogårdsförvaltningen så att gravboken kan uppdateras och innehålla korrekta uppgifter.


Kan gravrättsinnehavaren få hjälp att sköta graven?

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om gravrättsinnehavaren vill ha hjälp att sköta gravplatsen erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel mot särskild prislista.