STI:s strategiska plan

Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI) uppdrag givet av kyrkomötet (KsSkr 2005:4). Kyrkostyrelsen anger ekonomiska ramar för och inriktningen på verksamheten vid STI i sin övergripande planering för aktuell treårsperiod varje år och dessa beslutas av kyrkomötet (Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå).

Denna strategiska plan bygger på ovan nämnda beslut och konkretiseras i STI:s verksamhetsplan. Samverkan med Lunds universitet sker enligt särskilt avtal.

A. Inledning

Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI) är ett teologiskt studieinstitut med inriktning på religionsteologi, religionsdialog och religionsmöten. Institutet ger kortare och längre kurser inom dessa områden. I varje kurs ingår exkursioner och möten med människor från olika religiösa traditioner och politiska grupper i området. Studenterna är teologistuderande och lärare samt präster, förtroendevalda och andra grupper av medarbetare i Svenska kyrkan och dess samarbetspartner världen över.Den strategiska planen har tagits fram efter samråd med Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet.   

STI är också en del av Svenska kyrkans närvaro i Jerusalem. Gudstjänster firas regelbundet enligt Svenska kyrkans ordning i Birgittakapellet på STI.  

B. Mål

STI:s uppgift är att vara en plats där Svenska kyrkan:

  • utvecklas och fördjupas genom möten med människor av annan tro, och med kristna från andra kyrkogemenskaper.
  • tillsammans med samarbetspartner från den världsvida kyrkan fördjupar sin ekumeniska och religionsteologiska reflektion.
  • söker kunskap om kristendomens historiska, teologiska och kulturella rötter.
  • söker kunskap om religionernas roll i de politiska konflikterna i regionen.
  • firar gudstjänst.  

C. Innehåll

STI ligger i Jerusalem, följaktligen är de studier som bedrivs vid institutet i särskilt hög grad relaterade till sammanhangen i Jerusalem. Likaså användsmetoder som speglar Jerusalems mångfald. Kurserna är inriktade på studier av texter samt möten med människor och miljöer.

STI ska ha en etablerad akademisk bas genom kontakter med både lokalt, svenskt och internationellt universitetsliv, liksom med aktuell forskning. Framförallt genom professuren i religionsteologi vid Lunds universitet, stationerad i Jerusalem, finns hos STI kvalificerad forskningskompetens. Professuren har ett särskilt fokus på studier av relationen mellan kristendom och judendom i historia och nutid. Detta ger möjligheter att bland annat integrera pågående forskning och avancerad analys i kursutbudet vid institutet.  

Centrala teologiska teman för STI  

1. Dialog och religionsmöte – en utmaning för vår tro

Jerusalem är ett centrum för de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam. Dessa religioner har sitt teologiska och historiska ursprung i regionen och deras uttrycksformer är en del av Jerusalems vardag. Vi möter olika former av fromhet, vilket både berikar och utmanar. Till den religiösa mångfalden kommer den internationella och multikulturella närvaron. Jerusalem är ständigt aktuellt i de politiska konflikterna i Mellanöstern.

Syftet med STI:s kurser är att belysa dessa fenomen genom undervisning och möten med människor. I Jerusalem möter kursdeltagare, forskare och andra besökare en mängd religiösa traditioner och politiska grupperingar. De får alla ge sin bild, av sig själva och sin relation till landet. Det ger anledning att studera frågorna om religionens roll i samhället och om förhållandet mellan nationell och religiös identitet. Kurserna bör utmana vår tro och våra invanda föreställningar samt stimulera de studerande till bearbetning och eventuellt omformulering av sina trostolkningar. Genom detta är STI ett viktigt redskap för bearbetningen av Svenska kyrkans tro och liv och ger också verktyg att möta utmaningar i ett mångkulturellt sammanhang.  

2. Kristendom – judendom

Relationerna mellan kristna och judar är ständigt aktuella och utgör även en tragisk del i kyrkans historia. Kristendomens judiska rötter har länge förnekats eller negligerats. De traditionella bilder av judendomen som förmedlats har bidragit till antisemitism och stereotyper. I Jerusalem möter vi många former av levande judendom med dess rika traditioner. Kyrkan har en skyldighet, men också ett stort utbyte av, att möta och studera judendom. Studiet av såväl rabbinska källor som dagens judendom, ger nya infallsvinklar till kristen bibeltolkning och teologi.

Religionsdialogen mellan kristna och judar har kommit långt på det internationella planet. STI:s kurser ger kunskap om den erfarenhet och de lärdomar som vunnits genom denna dialog. Dessa erfarenheter och denna kunskap är viktiga redskap för all övrig religionsdialog och religionsteologi, vilka ställer dialogen mellan kristna och judar i ett större sammanhang.

3. Kristendom – islam

Islam är den största icke-kristna religionen i Sverige och därför även den religion som främst utmanar vår kristna identitet på hemmaplan. Samtidigt blir bilden av islam i massmedia alltför ofta präglad av att många av världens politiska oroshärdar finns i muslimska länder. Det skapar en risk för negativa attityder till och bristande respekt för muslimer och muslimsk teologi. Möten med muslimer och den muslimska världen är därför en del av verksamheten på STI.  

4. Ekumenik

Den världsvida kyrkan är närvarande i Jerusalem och de lokala kyrkorna representerar den historiskt kontinuerliga kristna närvaron. En naturlig del av studier i Jerusalem är därför att möta det lokala kyrkolivet. Bland de många uttrycken för kristen tro uppmärksammas de ortodoxa och orientaliska kyrkorna. Dessa kyrkor finns även i Sverige. I de ekumeniska studierna ges material att relatera Svenska kyrkan till kyrkans äldsta traditioner, till österländsk kyrkotradition samt till det ekumeniska arbetet i Sverige och internationellt.

Mötet med de orientaliska kyrkorna ger rika möjligheter att på plats studera liturgi, tradition, teologi, olika fromhetsuttryck med mera. Jerusalem är ett ekumeniskt mikrokosmos och de ekumeniska samtalen ställs ofta på sin spets här. Kyrkorna lever nära sina rötter både i fråga om historia och plats, samtidigt som de utgör en krympande minoritet. De kristnas demografiska profil har samtidigt förändrats i staten Israel genom gästarbete och invandring. Detta innebär också nya ekumeniska utmaningar och möjligheter, samt nya israeliska identiteter.  

5. Text och kontext

I landet och i regionen tillkom Bibelns texter. Här äger ständigt möten rum mellan historia och nutid, mellan texttolkning och religiös praktik, mellan kristna, judiska och muslimska företrädare och utövare. Studierna på STI är därför på olika sätt relaterade till Bibeln samt andra religiösa urkunder och källor. STI:s kurser innebär konkreta möten med språk, geografi, historia, kulturer och människor. En utgångspunkt i kurserna är därför en upplevelse av landet självt. Vid de längre kurserna görs omfattande exkursioner till olika delar av landet.Landets geografi och topografi är viktiga för att förstå de heliga texternas ursprung. Besök vid utgrävningar och historiska platser ger kunskaper om nya arkeologiska rön och om de heligatexternas historiska sammanhang och miljö.  

De heliga texterna har alltid tolkats utifrån skiftande religiösa, historiska och politiska förutsättningar. Detta möte med Bibelns och de övriga religiösa skrifternas historiska rötter och pågående hermeneutik är unikt. Undervisningen och upplevelserna ger viktiga pusselbitar för förståelsen av Bibeln och andra religiösa texters tillkomst och receptionshistoria.

Den strategiska planen är upprättad av Kyrkostyrelsen 2015-09-09 och reviderad 2015-11-23.