Previous PageTable Of ContentsNext Page

6 Översyn av Svenska kyrkans gudstjänstböcker

Svenska kyrkans församlingsnämnd beslutade vid ett sammanträde i november 1996 om en översyn av Den svenska kyrkohandboken och Den svenska evangelieboken. Beslutet fattades under förutsättning av Centralstyrelsens godkännade. En bakgrund till Församlingsnämndens beslut var att 1996 års kyrkomöte som sin mening givit Centralstyrelsen till känna vad gudstjänstutskottet anfört beträffande en utvärdering och översyn av kyrkohandboken (KG 1996:1, kskr 1996:11). En ny översättning av Bibeln skall enligt planerna tas i bruk den första söndagen i advent 1999. I det av Församlingsnämnden givna uppdraget ingår bland annat att göra en översyn av kyrkohandboken och evangelieboken utifrån den nya bibelöversättningen. Härtill ingår också en översyn av En liten bönbok.

Uppdraget att göra en översyn av kyrkohandboken omfattar såväl text som musik. Översynen av kyrkohandboken innefattar flera av kyrkomötet vid olika tillfällen givna uppdrag, exempelvis översyn av gammalkyrkliga introitus, ny serie mässmusik och utvärdering av kyrkohandbokens användning. Uppdraget avseende evangelieboken omfattar även en förändring av evangeliebokens gammaltestamentliga läsningar.

Centralstyrelsen utfärdade i mars 1997 vissa direktiv för revision och översyn av de kyrkliga böckerna (CsSkr 1997:3, bilaga 2). Utöver översynsarbetets inriktning behandlades i Centralstyrelsens direktiv också frågor om arbetets organisation och tidsplan. Centralstyrelsen beslutade att det för samordning av arbetet med de olika böckerna skulle finnas en särskild ledningsgrupp. Tidsplanen innebär att förslag skall lämnas till Centralstyrelsen senast till den 15 mars 2000. Efter remissbehandling under tiden 1 april - 1 oktober 2000 skall en skrivelse med slutliga förslag utarbetas och läggas fram för beslut av 2001 års kyrkomöte.

Församlingsnämnden har tillsatt de projektgrupper som har uppdraget att svara för översynen av gudstjänstböckerna.

Kyrkohandboksgruppen har följande sammansättning: biskop Gunnar Weman, ordförande, Ingrid Johansson Fjelkman, Eva Brunne, Karl-Gunnar Ellverson, Johannes Johansson, Britta Snickars och Inger Knecht. Sekreterare är Nils-Henrik Nilsson och sekreterare för gruppens musikdel Ragnar Håkansson. Gruppen påbörjade sitt arbete i september år 1997.

Evangelieboksgruppen har följande sammansättning: Lars Olov Eriksson, ordförande, Lena Sjöstrand och Lena Olsson Fogelberg. Sekreterare är Nils-Henrik Nilsson. Under hösten 1997 påbörjades också arbetet med evangelieboken.

Församlingsnämnden har beslutat att Svenska Kyrkans Unga, Svenska kyrkans musikråd och Kvinnor i Svenska kyrkan skall ges möjlighet att kontinuerligt följa arbetet och ge synpunkter.

Som bilaga 1 finns rapporter från arbetet i kyrkohandboksgruppen och evangelieboksgruppen. Det är av värde att kyrkomötet i detta skede ges en bild av arbetets uppläggning och inriktning.

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Kyrkomötet Hemsidan för Kyrkomötet 1998 Ombudsmötet