Snabbprotokoll

Ekumeniska översättningar

Gudstjänstutskottets betänkande 1997:4

MOTIONERNA

I motionerna 27, 29 och 30 till kyrkomötet framläggs förslag som berör de av Sveriges Kristna Råd rekommenderade ekumeniska översättningarna av trosbe kännelserna och Herrens bön.

I motion 1997:27 av Tomas Forsner hemställs

att kyrkomötet beslutar att de av Sveriges Kristna Råd rekommenderade översättningarna av de nicensk-konstantinopolitanska och apostoliska trosbe kännelserna och Herrens bön tills vidare får användas på prov i Svenska kyrkans gudstjänster efter kyrkorådets medgivande.

I motion 1997:29 av Yngve Kalin hemställs

att kyrkomötet begär att Centralstyrelsen i enlighet med intentionerna i denna motion, tar upp en diskussion inom Sveriges Kristna Råd, om en varsam språklig revision av Herrens bön och därefter framlägger ett förslag till sådan lydelse vid nästa kyrkomöte.

I motion 1997:30 av Lars Ekblad hemställs

att kyrkomötet beslutar att som alternativ till brödbönen i första alternativet till Herrens bön i HB 86 får brukas formuleringen "Ge oss idag det bröd vi behö ver".

Läronämnden har yttrat sig över motionerna, Ln 1997:2.

UTSKOTTET

Utskottet kan dela den otålighet som motionärerna genom sina framförda förslag visar över att ännu inte enighet har kunnat uppnås i dessa frågor. Det är, enligt utskottet, ett högt prioriterat ärende att få gemensamma versioner av trosbekännelserna och Herrens bön för den svenska kristenheten. Ännu är vi dock inte där. Otåligheten över att ännu inte ha nått fram till gemensamma versioner av dessa texter får nu inte leda till beslut som försvårar de processer som leder fram till större enhet.

Läronämnden visar i sitt yttrande till årets kyrkomöte på flera av de svårigheter som finns i ekumeniska processer av detta slag.

Utskottet menar att inte någon av motionernas förslag erbjuder en fungerande lösning i nuvarande situation varken för Svenska kyrkan eller för det ekumenis ka arbetet.

Utskottet hemställer därför om avslag på de motioner som berör de ekumeniska översättningarna av trosbekännelserna och Herrens bön. Utskottet gör detta i otålig längtan efter att alla som tillhör Svenska kyrkan tillsammans med alla andra kristna i vårt land skall kunna enas kring en enda version av Herrens bön och samma versioner av trosbekännelserna för att som en enda kristenhet gemensamt be och bekänna med samma ord.

HEMSTÄLLAN

Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet

beträffande fortsatt provanvändning av de ekumeniska översättningarna av trosbekännelserna och Herrens bön

1. att kyrkomötet avslår motion 1997:27,

beträffande varsam språklig version av Herrens bön

2. att kyrkomötet avslår motion 1997:29,

beträffande alternativ formulering av Herrens bön

3. att kyrkomötet avslår motion 1997:30.

BESLUT

Kyrkomötet beslutade

att bifalla utskottets hemställan efter votering i moment 1, 2 och 3.

[Innehållsförteckning] [Snabbprotokoll]