Snabbprotokoll

Kyrkohandboken

Gudstjänstutskottets betänkande 1997:1

MOTIONEN

I motionerna 18, 25 och 38 till kyrkomötet framläggs förslag som berör Den svenska kyrkohandboken.

I motion 1997:18 av G. Olof Kjellström och Torgny Larsson hemställs

att kyrkomötet beslutar om ett sådant tillägg i kyrkohandboken som begärs i motionen.

I motion 1997:25 av Anders Åkerlund hemställs

att kyrkomötet beslutar ge Centralstyrelsen till känna vad som anförts i motionen.

I motion 1997:38 av Kerstin Hesslefors Persson hemställs

att kyrkomötet beslutar begära att Centralstyrelsen sammanställer de olika domkapitlens förfarande vad gäller tillståndsförfarandet att fira temamäs sa/gudstjänst, samt att svara för att enklare och enhetligare former för dessa tillstånd arbetas fram.

UTSKOTTET

Motion 1997:18

Utskottet delar helt motionärernas längtan efter att också modernare gudstjänst musik skall få användas i församlingens huvudgudstjänst utan hindrande regler. Till de urvalskrav som måste ställas på nyskriven gudstjänstmusik för att den skall kunna föreslås som ett komplement till kyrkohandboken hör exempelvis att den tydligt skall vara participatorisk (möjlig att deltaga i) och således motsvara de krav på delaktighet och tillgänglighet som skall ställas på församlingens huvudgudstjänst. Musiken i gudstjänsten skall inte bagatellisera det stora och viktiga som sker i församlingens gudstjänstfirande.

Förenkling av regelsystemet måste för att använda nyskriven mässmusik i huvudgudstjänst snarast komma till stånd. Arbetet med en ny kyrkoordning för Svenska kyrkan måste ta hänsyn till detta önskemål.

Motion 1997:25 och 38

Utskottet kan inte oreserverat ställa sig bakom allt som sägs i motionerna 25 och 38. Utskottet instämmer dock helt i motionärernas huvudkrav, att reglering en av gudstjänstlivet skall förenklas och att tillämpningen av regleringen skall göras tydligare genom en samverkan mellan stiften. Utskottet önskar ge Cen tralstyrelsen till känna vad som här har anförts och att detta förs vidare till det pågående kyrkoordningsarbetet, till nivåutredningen och till den arbetsgrupp som arbetar med översyn av kyrkohandboken.

HEMSTÄLLAN

Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet

1. beträffande förnyelse av gudstjänstmusiken

att kyrkomötet med anledning av motion 1997:18 som sin mening ger Centralstyrelsen till känna vad utskottet anfört,

2. beträffande regleringen av gudstjänstlivet

att kyrkomötet med anledning av motion 1997:25 och 38 som sin mening ger Centralstyrelsen till känna vad utskottet anfört.

BESLUT

Kyrkomötet beslutade

att bifalla utskottets hemställan.

[Innehållsförteckning] [Snabbprotokoll]