Motion till kyrkomötet

1997:38

av Kerstin Hesslefors Persson
om tillstånd att fira temamässa

Att fira gudstjänst är roligt och viktigt. Att ta vara på mångfalden berikar och att inbjuda gudstjänstfirare till delaktighet är nödvändigt. Om en församling vill fira en temamässa/gudstjänst som huvudgudstjänst måste anhållan om tillstånd göras hos domkapitlet.

Så långt ser det likadant ut i alla stift, men när det gäller praxis kring tillståndsförfarandet skiljer det sig rejält mellan stiften. Jag önskar att de olika domkapitlen tar vara på varandras erfarenheter och utarbetar enhetligare former som inbjuder församlingarna till att anhålla om tillstånd att fira temamässa. Som det är idag försvårar tillståndsförfarandet snarare än inspirerar till att fira temamässa gudstjänst.

Mot bakgrund av det anförda hemställs

att kyrkomötet beslutar begära att Centralstyrelsen sammanställer de olika domkapitlens förfarande vad gäller tillståndsförfarandet att fira temamässa/ gudstjänst, samt att svara för att enklare och enhetligare former för dessa tillstånd arbetas fram.

Göteborg den 19 juni 1997

Kerstin Hesslefors Persson

[Innehållsförteckning] [Motioner till Kyrkomötet]