Motion till kyrkomötet

1997:29

av Yngve Kalin
om en varsam språklig revision av Herrens bön

Remissbehandlingen av det av Sveriges Kristna Råd utarbetade förslaget om en ny lydelse av Herrens bön visade med all önskvärd tydlighet, att många känner stor tveksamhet inför en genomgripande modernisering av bönen. Centralstyrelsen beslutade därför att inte lägga fram någon skrivelse i ärendet för årets kyrkomöte.

Det är inte att förvåna, att tveksamheten var stor inför förslaget från arbetsgruppen inom Sveriges Kristna Råd. Många känner i den nuvarande formuleringen stor trygghet. Det gäller också människor som endast sporadiskt har kontakt med en gudstjänstfirande församling.

Det är också anmärkningsvärt, hur lika lydelsen på svenska varit av bönen under de senaste 500 åren. Den är en del av det svenska kulturarvet, endast varsamma språkliga ändringar har gjorts efter hand. Man skulle kunna säga, att de försiktiga ändringarna har bevarat bönen i stort sett oförändrad samtidigt som den språkligt följt sin tid.

1400-tals versionen illustrerar hur lite, som faktiskt ändrats trots språkliga revisioner:

"Fadher waar som är i himblom, hälgath wardhe thit mampn, tillkomme thit rike, warde thin vilj swa j jordherike swa som j himmerike. Giff oss i dagh waart daghelikth brödh och förlat oss wara synder som wi och förlatom them mote oss bryta och inledh oss ey j frestilse wthan fräls oss aff ondo."

För att i största möjliga mån bevara den hävdvunna lydelsen av bönen föreslår jag därför, att en varsam språklig revision görs på de punkter, där språkbruket tydligt förändrats. När inga innehållsmässiga aspekter utgör en tvingande grund för en förändring av ett ordval, bör detta helt undvikas. Att t.ex. byta ut ordet frestelse mot prövning upplevs som klåfingrigt. Det är svårt att förstå skillnaden i innebörden, när förslag framställs att ändra till "ge oss i dag det bröd vi behöver" från den hävdvunna lydelsen "vårt dagliga bröd ge oss i dag". Det är däremot angeläget att finna en översättning av ordet "varde", som motsvarar aktuellt språkbruk. En varsam översättning, i trohet med invanda formuleringar och som ännu känns fräscha och aktuella, skulle då kunna bli:

Fader vår, du som är i himlen

Låt ditt namn bli helgat

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

Vårt dagliga bröd ge oss i dag.

Och förlåt oss våra skulder

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och inled oss inte i frestelse

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet.

Jag hemställer

att kyrkomötet begär att Centralstyrelsen i enlighet med intentionerna i denna motion, tar upp en diskussion inom Sveriges Kristna Råd, om en varsam språklig revision av Herrens bön och därefter framlägger ett förslag till sådan lydelse vid nästa kyrkomöte.

19 juni 1997

Yngve Kalin

[Innehållsförteckning] [Motioner till Kyrkomötet]