Motion till kyrkomötet

1997:27

av Tomas Forsner
om Herrens bön och trosbekännelserna

Många församlingar har provat förslagen till nyöversättningar av Herrens bön och trosbekännelserna enligt de möjligheter som 1996 års kyrkomöte gav. Enligt vad som refererats kommer Centralstyrelsen inte, som tänkt var, att till årets kyrkomöte framlägga förslag om nya versioner för gudstjänstbruk. På många håll där förslagen mötts positivt finns önskan om att kunna fortsätta provanvändningen till dess slutligt förslag läggs fram. Framför allt har Herrens bön med dess nya form fått ett större gensvar än den version som redan idag finns som alternativ form i handboken. En möjlighet är att församlingen begränsar sin användning av provöversättningarna till Herrens bön.

I väntan på ett slutligt beslut skulle de församlingar som så önskar kunna fortsätta sin provanvändning. Kanhända finns det också församlingar som ännu inte prövat.

Mot bakgrund av det ovan anförda hemställes

att kyrkomötet beslutar att de av Sveriges Kristna Råd rekommenderade översättningarna av de nicensk-konstantinopolitanska och apostoliska trosbekännelserna och Herrens bön tills vidare får användas på prov i Svenska kyrkans gudstjänster efter kyrkorådets medgivande.

Götene den 18 juni 1997

Tomas Forsner

[Innehållsförteckning] [Motioner till Kyrkomötet]