Motion till kyrkomötet

1997:18

av G. Olof Kjellström och Torgny Larsson
om kyrkomusik

Att få bruka nyskriven musik vid högmässans liturgiska
sånger

Enligt förordet till Kyrkohandboken Musik, antagen av 1986 års kyrkomöte, sägs det:

"I den musikaliska utformningen har eftersträvats en folklig och enkel stil utan att för den skull utesluta möjligheten till rikedom och omväxling. En sådan flexibilitet är nödvändig med hänsyn till församlingarnas skiftande resurser och behov. Musiken utgår från det klassiska arvet från medeltid och reformation men innefattar även inslag från senare tider och för denna utgåva nykomponerad musik".

Beträffande musiken under avd. III, Måltiden, finns det dock inte med någon musik från modernare tid. Om man vill använda sig av nyskriven musik måste man i princip söka tillstånd hos domkapitel. Vi föreslår att vår tids mässmusik görs tillgänglig i form av tilläggsmaterial till Den Svenska kyrkohandboken att kunna brukas vid församlingens ordinarie huvudgudstjänster.

Mot bakgrund av det ovan anförda hemställs

att kyrkomötet beslutar om ett sådant tillägg i kyrkohandboken som begärs i motionen.

Göteborg den 16 juni 1997

G. Olof Kjellström Torgny Larsson

Psaltaren 96:1-2

[Innehållsförteckning] [Motioner till Kyrkomötet]