Foto: Sofia Björklind

Våra kyrkogårdar

Tradition, omsorg och skötsel på kyrkogårdarna

Foto: Sofia Björklind

I församlingen finns tre kyrkogårdar, vid Lilla Malma kyrka, vid Dunkers kyrka samt Skogskyrkogården i Malmköping. 

Kistgrav
Kistgravar finns på alla kyrkogårdarna, dock med vissa begränsningar på Dunker kyrkogård och Lilla Malma gamla kyrkogård. Kistgravsättning kan ske med eller utan närvaro av de anhöriga.
 
Urngravar
Urngravar kan upplåtas på alla kyrkogårdarna. Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. Dag och tid för urngravsättning bokas genom församlingsexpeditionen. I en urngrav finns vanligen plats för flera urnor.

Askgravplats
På Skogskyrkogården invigdes en askgravplats sommaren 2013.  Där sköter kyrkogårdsförvaltningen all plantering och skötsel, men anhöriga kan medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus/gravlyktor på särskild plats. Vid gravsättning på en askgravplats kan anhöra vara med.

Minneslund
Minneslund finns på Dunkers kyrkogård och på Skogskyrkogården. Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. De anhöriga får i efterhand skriftligt meddelande att askan jordats i minneslunden. Vid gravsättning i minneslund får man ingen grav att gå till – men en plats att komma till. En gemensam smyckningsplats finns inom minneslunden.

Sprida aska
För att sprida aska efter den avlidne på annan plats måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

Gravrätt
Den som är gravrättsinnehavare är vår kontaktperson. Gravrättsinnehavaren är den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven och ansvarar även för gravskötseln. Ett dödsbo kan inte vara gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev och antecknas i församlingens gravbok. Gravrättstiden är vanligtsvis 25 år.

Gravvård/gravsten
Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med gravvård/gravsten efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskötsel
För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.
Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts.
Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick.
Bristande tillsyn kan leda till att gravrätten förverkas och att kyrkogårdsförvaltningen nödgas ta tillbaka graven.
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller grundskötsel  mot en årlig avgift. Gräsytan runt gravsten och planteringsyta klipps regelbundet och kanterna runt planteringsytan ansas.  Förvaltningen kan även åta sig att stå för plantering av blommor under vår, sommar och höst samt lägga ut vinterdekorationer.

 

Skötselerbjudande 2021

Grundskötselavtal

För år 2021 kan avtalet mot årlig faktura tecknas till en kostnad av:

 • Enkelgrav, urngrav 210 kr
 • Dubbelgrav 310 kr

Vid årets slut sker en automatisk årlig förlängning av
skötseln tills det sägs upp. Ev. kostnadsökning/år 

I grundskötseln ingår: 

 • Kantklippning (trimning) runt gravvård och rabatt.
 • Klippning av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav.
 • Vår- och höststädning
 • Vissna blommor i vas tas bort
 • Enkel justering av gravvård

Planteringsavtal

kan tecknas som komplement till gravar med grundskötsel.

För år 2021 kan avtalet mot årlig faktura tecknas till en kostnad av:

 • Enkelgrav/urngrav 530 kr
 • Dubbelgrav 530 kr

Vid årets slut sker en automatisk årlig förlängning av
skötseln tills det sägs upp. Ev. kostnadsökning/år

 I planteringsavtalet ingår:

 • Vårplantering
 • Sommarplantering
 • Fortlöpande skötsel och vattning
 • Byte av jord.

Det går även att beställa:

Höstljung 80 kr/st
Granris 80 kr/st
Gravdekorationer 220 kr/st
Gravljus inklusive tändning 80 kr/st
Påsklilja 80 kr/st
Tvätt av gravvård 400 kr/ h

KONTAKTA OSS VID BESTÄLLNING ELLER ÖVRIGA FRÅGOR!

tel: 0157-200 52 eller
mail: dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se

Sommarplantering Foto: AB

                                             ASKGRAVPLATSEN

Nu är den nya delen av kvarter 5 Askgravplatsen klar och den tas i bruk för gravsättning. Bågen är formgiven i samma stil som rundeln.

Askgravplatsen Foto: Sofia Stark

Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Vid besiktning av kyrkogården har det visat sig att det förekommer gravstenar som ej är monterade eller förankrade i underlaget på ett säkert sätt. Vi har valt att markera med band eller lägga ner dessa stenar för att förhindra olyckor. Berörda gravrättsinnehavare bör kontakta kyrkogårdsförvaltningen, tel 0157-20052, för samtal om vad som behöver åtgärdas för att göra gravstenen säker igen.

 

Begravningsombud

För varje församling finns ett begravningsombud, utsedd av länstyrelsen, för att bevaka att allt går rätt till vad gäller begravningsavgift och budget.

Begravningsombud i Flens kommun är Arne Lundberg
arne.lundberg@flen.se

Information om Begravningsverksamheten