Biskopen i Strängnäs stift

Hans-Erik Nordin är sedan 2005 biskop i stiftet.

Ordet biskop kommer från grekiskan och betyder tillsyningsman. Biskopen har uppdraget att leda och utöva tillsyn över kyrkans arbete inom stiftet. Den främsta uppgiften är att i ord och handling förkunna evangelium, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Till biskopens uppgifter hör också att inspirera präster, diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och diakoner. Det är även biskopens uppgift att företräda Svenska kyrkan i samhällslivet.
I Kyrkoordningen 8 kapitlet preciseras biskops uppgifter.

Biskopen är ordförande i domkapitel och stiftsstyrelse.

Presentation av biskopen

Hans-Erik Nordin är född 1949 och uppvuxen i Gideå socken i Ångermanland, en bygd präglad av lågkyrklig fromhet och EFS som den starka inomkyrkliga rörelsen.

Hans-Erik Nordin tog studenten 1968 och fick sin första prästtjänst i Linköpings domkyrkoförsamling och Ansgarskyrkan, en samarbetskyrka med EFS. Där han var präst mellan 1977-1989. Under åren 1989-1992 var han föreståndare för Bibelskolan i Linköpings domkyrka. Året därpå vikarierade han som stiftsadjunkt för utbildning i Linköpings stift. 1993 startade han Svenska kyrkans grundkurs på Vadstena Folkhögskola och förblev dess skolpräst fram till 2000. Under den tiden ansvarade han bland annat för fördjupad utbildning för församlingspedagoger, undervisade vid Linköpings universitet samt bedrev forskning. Han disputerade 1999 vid Uppsala universitet på en avhandling i etik, Bibeln i kristen etik. Avhandlingen behandlar bibelns roll, dess normativa status, vid utformningen av en nutida kristen etik.

Mellan åren 2000-2005 arbetade Hans-Erik Nordin som stiftsadjunkt för teologi i Strängnäs stift. Under den tiden bidrog han med en artikel i prästmötesboken, ”Eukaristi som livstolkning”, 2003 och en populariserad version av sin avhandling, Vidgade perspektiv 2004.

Herdabrevet Hoppets tecken utkom 2008.

 


Om biskopen - på teckenspråk.
Klicka i rutans högra hörn för att få upp filmen på helskärm.

Foto: Magnus Aronson

Visitationer 2014 

Kräklan och mitran

Valspråk 

Biskop Hans-Erik Nordins pastorala brev 2014 Se människan - om vårt diakonala uppdrag.
Läs brevet som pdf här.

 

//