Svenska kyrkans stiftelser

Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkans stiftelser riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och teologistuderanden. Flera av stiftelserna är mycket gamla och därför är språket ibland ålderdomligt.

Ansökningstid
Nu är ansökningstiden slut för i år. Den pågick till den 1 juli - 15 augusti.

Färdiga anslag och stipendier

Årets utdelning från Stiftelserna Rappe, Trygg och Lundahls är nu beslutad. Presentkort sänds ut under november-december.

Anslag och stipendier är nu klara från Stiftelsen Unga hjälpares fond, Evangeliska Stiftelsen samt från Stiftelsen Sandina Johanssons donation.

Sedan tidigare är anslag och stipendier från stiftelsen för synskadade (Attefelts) och för teologistudier (Bergholms, Rudbeckius, Studiehjälpmedelsfonden) klara.                                                      

Detsamma gäller Amelie Högfeldts minnesfond och Carolina Lindbergs stiftelse, liksom anslag och stipendier från stiftelser för döva.

 

De stiftelser och fonder som det varit möjligt att söka bidrag från i år är:


Stiftelser med egen ansökningsadress  

Anna Thorfinns Stiftelse
Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond
Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning
Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning inom SKMs intresseområde. Exempel på ändamål som kan stödjas är: tryckning och spridning av missionsvetenskaplig litteratur för bearbetning inom Svenska kyrkan och systerkyrkorna, stipendiering av fältforskning.   

Ansökan för ovanstående tre stiftelser skickas till:

Svenska kyrkan,
Internationella avd, Louise Campbell,
Fondansökan,
751 70 UPPSALA

För övriga, nedanstående, stiftelser och fonder skickas ansökan till den adress som finns på blanketten.Stiftelser med gemensam ansökningsblankett 


DÖVA

Stiftelsen Folke Anderssons fond
Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse.

Stiftelsen Fröken Danielsons donation
Stiftelsens ändamål är att främja den kyrkliga och sociala verksamheten till dövas vård och bästa.

Femte dövstumsskoldistriktets stiftelse            
Stipendium kan sökas för att främja döva från Örebro och Värmlands län vid deras vistelse på pensionärs- eller ålderdomshem samt semesterhem.

Stiftelsen för dövas vård och bästa
Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva.     

UTBILDNING

Stiftelsen Sandina Johanssons donation 
Stipendium kan sökas för utbildning av medellösa och föräldralösa funktionshindrade barn.

Stiftelsen Thure Bergdahls Stipendiefond         
Stipendium kan sökas för studerande vid Humanistiska Läroverket i Sigtuna; av styrelsen för läroverket utvalda behövande, flitiga och välartade vid läroverket studerande ynglingar.  
                                                                                                           

TEOLOGISTUDIER

Stiftelsen Frans och Charlotta Bergholms donationsfond
Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av präster och pastorsdiakoner.

Svenska Kyrkans Rudbeckiusstiftelse
Stiftelsen har till ändamål att understödja förtjänta teologiska vetenskapsmän eller studerande, samt teologiskt författarskap etc.

Stiftelsen Studiehjälpmedelsfond
Stipendium kan sökas av de som studerar till präst.                       

KYRKLIG VERKSAMHET

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom
Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet som syftar till hjälp åt barn och ungdom som är i behov av speciell hjälp och skydd.

Maria Magdalena Brandells stiftelse                   
Stipendium kan sökas för frivilligt kyrkligt församlingsarbete i Nordingrå församling av Västernorrrlands län, och till kristlig föreläsningsverksamhet inom Ytterlännäs församling i Västernorrlands län.

Carl Gustav Långs Stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att främja någon som kämpat för de kristna idéerna.

Evangeliska stiftelsen
Stipendium kan sökas av personer, som gjort något med personlig övertygelse i tal och skrift, eller på annat sätt, för att bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning.

J.E. Frykbergs stiftelse (OBS! Ansök på separat blankett)
Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom Svenska kyrkan, samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.

ÖVRIGA

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond
Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.   Stiftelsen Anna-

Britta och Bengt Attefelts fond
I år kan bidrag sökas för bistånd till synskadade, att användas i fondens syften och anda. Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forskning, lämna bistånd till behövande sjuka och funktionshindrade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel et cetera.

Carolina Lindbergs i Upperud stiftelse för behövande barn
Stipendium kan sökas för främjande av funktionshindrade barn i Värmlands län.

Stiftelsen Biskop E.A. Almqvists Minnesfond     
Stipendium kan sökas för behövande, i Norrland bosatt, änka efter präst i Svenska kyrkan, som haft sin huvudsakliga verksamhet i Härnösands eller Luleå stift.

Stiftelsen Albertina Johansons och Frida Lundbergs fondmedel
Stipendium kan sökas av sjuka eller äldre personer inom Lunda församling.

Anna Tryggs Stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Oscar och Maria Rappes stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning, eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla. Stiftelsen Jan

Lundahls minnesfond
Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.  

 

//