Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledarmöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt.

 
KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Genom de förtroendevalda har församlingsborna möjlighet att föra fram sina åsikter om församlingens arbete. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som t.ex. budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Kyrkofullmäktige sammanträder 3 ggr/år, och församlingsbor är välkomna till dessa möten som är offentliga och öppna för alla. 
Kyrkofullmäktige sammanträder under 2014 kl 18 i Kyrkans hus Skytteholmsvägen 14.Datumen: 6/3, 12/6, 6/11.
 
 
KYRKORÅDET
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och är församlingens styrelse. Kyrkorådet är ett beredande och verkställande organ med uppgift att ha omsorg om församlingslivet och att gemensamt med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet har även till uppgift att leda och samordna församlingens förvaltning och att ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom.
 Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, däremot är protokollen offentliga och finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.
Kyrkorådet sammanträder under 2014: 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 21/5, 18/9, 23/10, 20/11.
 
 
KYRKOGÅRDSUTSKOTTET
Kyrkorådet har beslutat att ersätta kyrkogårdsnämnden med ett kyrkogårdsutskott. Detta utskott sorterar under/rapporterar direkt till kyrkorådet. 

Till utskottet har delegerats att svara för församlingens uppgifter inom begravningsverksamheten, enligt begravningslagen och begravningsförordningen. Utskottet ska förvalta församlingens kyrkogård och begravningsplatser, samt byggnader/fastigheter inom verksamhetsområdet. 
Utskottet ska vidare svara för den serviceverksamhet som utförs av kyrkogårdsförvaltningen. 

 

 

//