Diakoni & själavård

Katarina församlings diakonala & själavårdande arbete:

- Enskild själavård
- Livsstegen
- Själavårdsgrupper
- Sorgebearbetning
- Sorgegrupper
- Tyst retreat
- Kyrkans familjerådgivning
- Bikt
- Stödstamtal för unga
- Fonder, stifter & gåvomedel samt rådgivning
- Katarina Sociala Företagande & Klart Vi Kan!

Enskild själavård 

Samtalen ger dig möjlighet att reflektera kring dig själv och ditt liv, hur du relaterar till andra och hur du upplever att andra är mot dig. Detta sker tillsammans med en van lyssnare som inte främst ger råd utan låter dig själv finna lösningen. Själavården vilar på en andlig grund – att du får komma precis som den du är och att Guds kärlek gäller dig oavsett hur du mår och vilka erfarenheter du bär på. Vi som arbetar med samtal har olika utbildningar, lång erfarenhet av själavårdande samtal och går själva i regelbunden handledning och fortbildning.

Kontakt enskild själavård präster & diakoner, se Katarina församlings hemsida eller ring församlingsexpeditionen 08-743 68 09. Kontaktperson stödsamtal: Erica Niggol,

erica.niggol@svenskakyrkan.se

08 - 743 68 20.

 

 

Livsstegen

Livsstegen är en metod som bygger på Olle Carlssons bok:"12 steg för hopplösa"   

Under 14 veckor träffas vi i en sluten grupp med erfarna ledare. Vi delar våra liv genom att berätta och lyssna, utan att fråga eller kommentera varandra. Vi får vila i gemenskap.   

Innan du får börja i en grupp får du möjlighet till ett introduktionssamtal, där du får svar på alla frågor och fundera över ditt mål i gruppen.   

NY GRUPP
startar 5 sept


Start
: Ny grupp startar på dagtid den 5 sept.

Kostnad 250 kr.

Kontakt:  Du är varmt välkommen att höra av dig till Erica Niggol 08-743 68 20 eller erica.niggol@svenskakyrkan.se

Själavårdsgrupper

För dig som är vill samtala i grupp på andlig grund, ca 6 deltagare samt två ledare som träffas i en och en halv timme en fast veckodag varannan vecka under två terminer. Varje deltagare bidrar med sin livsproblematik och erfarenhet. Målet är att deltagarna kan uppleva en sådan trygghet och acceptans i gruppen att det innersta kan komma till uttryck. Vi delar och speglar våra vardagsbekymmer, relationsproblem, sorg, förtvivlan och glädje.

Den andliga grunden för samtalet är att du duger och är älskad av Gud precis som den du är, oavsett hur du mår och vilka erfarenheter du bär på. Genom delande sker läkning. I gruppen närmar vi oss ord som försoning, nåd, förlåtelse, kärlek och Gud som möjligheter i våra liv.

Kontakt: Maarit Gauffin mailto:maarit.gauffin@svenskakyrkan.se%2008 - 743 68 51

Nystart sorgebearbetning klicka för att hämta.

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje.

Programmet för sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under tolv veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Intresseanmälan: Maarit Gauffin

maarit.gauffin@svenskakyrkan.se

08 - 743 68 51

Sorgegrupper

Någon som stod dig nära är död. Förlusten kan väcka nya känslor och nya tankar kan dyka upp. Sorgen är en svår men viktig tid i en människas liv. Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den.

Ibland kan det vara en hjälp att tillsammans med andra bearbeta smärtan och sorgen för att hitta en väg vidare. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv.

Vi anordnar sorgegrupper där man tillsammans och med hjälp av varandra, kan bearbeta sin sorg. Vi kan med Guds och varandras hjälp bli burna genom det svåra. Vi kan vara varandras ställföreträdande hopp när vårt eget mörker är stort.

Gruppen träffas sex gånger. Vi lär känna varandra och delar varandras berättelser, talar om relationen till den som dött, om tiden innan, vid och efter dödsfallet samt om att gå vidare. 

Kontakt: Maarit Gauffin

maarit.gauffin@svenskakyrkan.se

08 - 743 68 51

Tyst retreat

Församlingen anordnar tysta retreater varje måndag under terminerna och vid flera enstaka tillfällen. Du är tillsammans med andra i tystnad, för att bättre höra Guds och din egen röst. Andakter, meditation, måltid. Vid varje retreat finns det möjlighet till kort själavårdssamtal med präst/diakon eller volontär medvandrare. Dessa samtal finns för att människor som deltar i retreaten ska kunna tala om det som sker inombords i tystnaden. 

Kyrkans familjerådgivning

Svenska kyrkan erbjuder samtalsstöd för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser. I familjerådgivningen erbjuds de sökande hjälp att söka sig fram till olika problemlösningar. Verksamheten är ett uttryck för församlingarnas önskan att kunna erbjuda församlingsmedlemmar och församlingsbor en god och kvalificerad hjälp i samband med samlevnadssvårigheter och kriser. Familjerådgivning som verksamhetsform är ytterst ett led i kyrkans diakonala uppgift.

För kontakt, se: http://www.kyrkansfamiljeradgivning.org/

Bikt

Bikten är högst personlig och hemlig, med den biktande och en präst som de enda närvarande. Där får den biktande personlig tillsägelse om Guds förlåtelse, vad man än har att berätta och bekänna. Prästens tystnadsplikt är i detta fall total och unik i vårt samhälle, prästen är i lag förbjuden att yppa något om ert samtal. Tystnadsplikten gäller endast prästen, inte Dig. Du är fri att senare berätta för andra vad Du bekänt.  

Tid för bikt bokas endast i direktkontakt med den präst du söker. För kontakt, se personal.

Stödsamtal för unga

För dig som är ungdom eller ung vuxen. Vi finns som arbetar med din åldersgrupp. Behöver du samtala om hur du har det hemma, i skolan eller på fritiden finns vi för dig. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Kontakt:Erica Niggol

erica.niggol@svenskakyrkan.se

08 - 743 68 20

 

 

Fonder, stiftelser och gåvomedel

Du som är församlingsbo kan söka ekonomiskt stöd från församlingen.
Det finns fonder för behövande.

För mer information, kontakta diakon Ewa Wallenblad,

ewa.wallenblad@svenskakyrkan.se

08-743 68 18 

 

RÅDGIVNING I CAFÉ FOAJÉ 

Fri juridisk rådgivning

Juristen Anna Roth har tidigare varit konfirmand och konfirmations-ledare i Katarina Församling.   Annas specialistområden är familjerätt, socialrätt och brottsmål men har breda kunskaper i all processrätt.

Terminsstart: tisdag 26 augusti 16.00 – 18.00.
varannan vecka/udda veckor

BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
Har Du svårt att klara av Din ekonomi? Vill Du ha hjälp att göra en budget, få en överblick över Dina skulder, och kanske se över möjligheten att söka skuldsanering?  Då har Du möjlighet att boka tid hos en budget- och skuldrådgivare för att få råd och stöd. Någon av Stockholms stads rådgivare finns tillgängliga för ca 20 minuters
inledande samtal. Välkommen att boka en tid under samma dag, eller prova att komma förbi under kvällen.
Budgetrådgivningen är igång


Träffa präst/diakon
Vill Du ha information, tips eller råd om hur Du kan hantera viktiga frågor. Det kan handla om själavård, livskriser, kontakt med myndigheter eller liknande. Ditt behov står i centrum. Vi lyssnar och diskuterar med Dig om möjliga vägar att komma vidare. En präst och/eller en diakon finns tillgängliga för spontana samtal.

Katarina Sociala Företagande (KSF)

är en ideell förening som arbetar för att bryta utanförskap och hjälpa människor tillbaka till livet och arbetslivet. Föreningen har bildats för att stödja Katarina församlings sociala verksamhet, för att nå längre och för att kunna hjälpa och stödja fler.​

Läs mer.

KLART VI KAN!

är ett tolvstegsbaserat projekt för arbetslösa och långtidssjukskrivna som är ett samarbete mellan Katarina församling, Arbetsförmedlingen, Södermalms stadsdelsförvaltning och stöds av Europeiska socialfonden.

Läs mer.

 Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets olika situationer.


För mer information om enskilda samtal:

Lennart Karp, präst. Tfn 08-743 68 06.
lennart.karp@svenskakyrkan.se

Erica Niggol, församlingspedagog & samtalsterapeut Tfn 08-743 68 20
erica.niggol@svenskakyrkan.se

Maarit Gauffin, diakon. Tfn 08-743 68 50
maarit.gauffin@svenskakyrkan.se

Inger Hansson Danared, studentpräst. Tfn 08-743 68 19.
inger.hansson.danared@svenskakyrkan.se

Olle Ideström, präst. Tfn 08-743 68 13.
olle.idestrom@svenskakyrkan.se

Ewa Wallenblad, diakon. Tfn 08-743 68 18
ewa.wallenblad@svenskakyrkan.se

Magnus Bodin, diakon. Tfn 08-743 68 62
magnus.bodin@svenskakyrkan.se
 

 

 

Ett själavårdande sammanhang

Det krävs tillit för att börja våga yppa vårt hjärtas hemlighet – både våra drömmar och mörkaste hemligheter. Det gör vi bara till någon vi litar på fullt ut eller när vi vet att någon älskar oss mycket. Är det något som skänker livet mening och innehåll så är det att leva i uppriktiga relationer där man vågar säga som det är. Till exempel i förhållandet till en partner, vänner, familj eller i andra goda sammanhang där man kan vara så öppen som möjligt med sitt liv.

Ändå finns det ibland sådant som ens närstående kanske inte kan eller ska behöva bära. Då kan det vara klokt att ta kontakt med någon som inte själv är känslomässigt berörd. Varje människa bär på hemligheter och det är snarare regel än undantag att det finns sådant som inte är möjligt att nämna annat än för någon man litar fullständigt på - alternativt en terapeut, diakon eller präst med absolut tystnadsplikt. En möjlighet är också att söka upp en självhjälpsgrupp där människor med olika erfarenheter möts för att dela med sig och stötta varandra. Eller en sådan grupp där man har liknande erfarenheter av att till exempel ha förlorat en älskad, att ha missbrukat, varit utsatt för övergrepp eller vuxit upp i en dysfunktionell familj.

Gudstjänsterna kan också vara ett omslutande och själavårdande sammanhang. I bön, tystnad, gemenskap och orden om kärlek - i vår egen sång och den gemensamma försöker vi tillsammans komma i kontakt med en villkorslöst älskande Gud. Den kraft som aldrig viker från vår sida oavsett vad vi gjort och inte gjort av våra liv. Flera gånger i veckan samlas vi till en stund av ritualiserat hopp, inspiration, själavård och kämparglöd.

Välkommen!

Olle Carlsson, kyrkoherde

 

 

//